Adarsh Chhatra Purskar 2019

14 September -Hindi Day   Rashtrabhasha Vikas Parishad ,Pune

Rashtrabhasha Prachar Prasar Pariksha 2019
65 student took part & 1 student received Adarsh Chhatra Puraskar

Anushka Thorat  STD- IXA 

Akhil Bhartiya Rashtrabhasha Pariksha (Std – V to VIII.)

203 student took part & 4 students received  Adarsh Chhatra Puraskar