शासकीय चित्रकला ग्रेड परिक्षा-२०१७

विद्या प्रतिष्ठान न्यु इंग्लिश मिडीअम स्कुल, बारामती. शासकीय चित्रकला ग्रेड परिक्षा-२०१७ इलेमेंटरी सलग ८ वर्षे १००% निकाल. # इलेमेंटरी- एकुण विद्यार्थी ९०. A ग्रेड-१५, B ग्रेड- २५, C ग्रेड- ५०. # इंटरमिजीएट- एकुण विद्यार्थी १३१. Aग्रेड-६३, B ग्रेड-३०, C ग्रेड-३३.