शासकीय चित्रकला ग्रेड परिक्षा-२०१७

विद्या प्रतिष्ठान न्यु इंग्लिश मिडीअम स्कुल, बारामती.
शासकीय चित्रकला ग्रेड परिक्षा-२०१७
इलेमेंटरी सलग ८ वर्षे १००% निकाल.
# इलेमेंटरी- एकुण विद्यार्थी ९०.
A ग्रेड-१५, B ग्रेड- २५, C ग्रेड- ५०.
# इंटरमिजीएट- एकुण विद्यार्थी १३१.
Aग्रेड-६३, B ग्रेड-३०, C ग्रेड-३३.